כניסה | הרשמה
שלום

תקנון אתר ותנאי התקשרות

עברית     |    English

תקנון האתר ומדיניות פרטיות לאתר
Visualjournal.co.il

(האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד).

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים, אנא קרא תנאים אלה בעיון. השימוש באתרים אלה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את התקנון שלהם.

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ או הדרכה או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש. המידע הכלול באתרים אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע פעילות מקצועית ו/או עסקית, אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע”י מומחים.

השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבו, לא את שלמותם, לא את עדכניותם ולא את מידת התאמתם לצרכי ולנתוני המשתמש.

מפעילי האתר, החברות, בעלי המניות, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא ישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר, מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה.

שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתרים, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהם ניתנים כקובץ דיגיטאלי בקבצי קול, תמונות וסרטונים.

מפעילי האתרים אינם מתחייבים לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מיידיים או מתמשכים.

הפרטים, המידע ו/או הנתונים שבאתר זה, התקבלו, בחלקם, מצדדים שלישיים – מפעילים, בתי עסק ומסחר וכן מאתרים ומומחים אחרים ועל כן, אין האתר מתחייב לגבי נכונותם, אמינותם, שלמותם ו/או מידת דיוקם.

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, חלקם מופעלים ע”י צדדים שלישיים לגביהם, אין לאתרים האלה ולמפעיליו כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתרים ומפעיליהם לא יישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים אלו לשימוש, או הסתמכות על המידע שבהם.

מנהלות האתר אינן אחראיות לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. האחריות המלאה והבלעדית לפעולות, הפעילות ותוצאותיה הינה על המשתמש.

יכול והאתר יאפשר הורדת תוכנות. האתר אינו אחראי לנזקים העשויים להיגרם מהורדת התוכנות, השימוש בהם והפעלתם לרבות, “הדבקות” בווירוס, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ודומיהם. שימוש בתוכנות מחייב רכישת/קבלת רישיון מאת בעל התוכנה ואין בהצגתם באתרים בכדי לאשר השימוש בהם אלא, בהסכמה ובקבלת רישיון מבעלי התוכנה.

האתר מאפשר העברת מסרים ע”י הגולשים. תוכן המסרים הם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והאתרים לא יישאו כל אחריות בגינם. אין לעלות ו/או לשלוח לאתרים אלה או באמצעותם, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או בלתי חוקיים, לא רלוונטיים ואחרים. הנהלת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, למנוע מסרים ולהסירם, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתרים ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנם של האתרים ו/או בעיצובם ו/או בתוכנות המשמשות אותם ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.

האתר יוכל להפעיל תוכנות צוברות מידע על פעילות המשתמש באתרים לצורך ניתוח והתאמה של צרכי המשתמש הספציפי והאחרים וכן, רשאית מנהלת האתר להעביר את המידע לכל צד שלישי כלשהו, לפי שיקול דעתה הבלעדית ולצורך מתן שירות יעיל למוסר המידע.

בעצם שימושך באתר והרשמתך אליו, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא.

מנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

מנהלת האתר רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתרים ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתרים שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים )לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון שלך( לגבי הביקורים שלך באתרים אלה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.

דין ומקום שיפוט – על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל- אביב בישראל.

 

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר

מנהלת האתר מתנגדת באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש ומנהלת האתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעות האתר יודיע המשתמש מיידית על כך למנהלת האתרים דרך דף צור קשר. כמו כן מוסכם כי בעלי האתר ומנהליו לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעות האתר. המשתמש מתחייב שלא יהיו לו טענות, תביעות או מענות כלפי בעלי האתרים ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד אלה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעות האתר. עם זאת מתחייבת מנהלת האתר, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.

 

הרשמה

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. ייתכן כי בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בשימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. מנהלת האתרים אינה מתחייבת לספק לך שם משתמש וסיסמה חלופיים בשום מקרה.

 

הצהרת המשתמש

ידוע לי כי השירותים הניתנים באתרים ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתרים בגין אופיים של השירותים שמציעים האתרים. השימוש באתרים ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

כל המוצג באתרים בפרט אלה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהל האתרים, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתרים או את האתרים בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל האתרים בלבד.

מנהלת האתרים לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתרים, מוסכם כי השימוש באתרים הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל שימוש שייעשה באתרים. מובהר, למען הסר ספק כי מנהלת האתר אינה אחראית באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתרים אלה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

© תוכנם של אתרים אלה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתרים ובעל הזכויות.

בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהל, האתר במייל rakefetlink@gmail.com

אתר זה- visualjournal.co.il הוא מערכת לימוד אישי אוטומטית שמאפשרת למנויים גישה אישית- חופשית כל עוד הרשמתם בתוקף.

האתר נתמך בטכנולוגיה עדכנית המספקת זמינות השרות למעלה מ 99%- מהזמן. תקלות במערכת, אם תהיינה, תטופלנה במהירות האפשרית. עם זאת על הלקוח לזכור כי באספקת השרות מעורבים גורמים נוספים שאינם בשליטת המרכז (מהירות החיבור וספק האינטרנט של לקוח, הגדרות מקומיות בדפדפן או ברשת שהלקוח מחובר דרכה ועוד). במידה ותיתקלו בקושי שאינו נפתר תוך שעות ספורות, אנא צרו קשר באימייל וננסה לסייע.

רב התכנים באתר הם תכנים מקוריים וייחודיים. מיעוטם הם תכנים שייתכן ונרכשו בתשלום בעבר וגם תכנים שפורסמו ברחבי האינטרנט ללא תשלום למטרות שונות. אלה ואלה אינם מזכים את הלקוח בהחזר כספי.

רכישת מנוי לתוכנית לימוד כלשהי באתר מתבצעת באמצעות מערכות הרשמה ומערכות סליקה מאובטחות. מנהלת האתר אינה מקבלת לידיה את נתוני כרטיס האשראי ואינה נושאת, בשום מקרה באחריות על כל דבר ועניין שנוגע בפרטי כרטיסי האשראי.

התכנים באתר הנם קניין רוחני. מנהלת האתר מגנה עליהם וזכאית לנעול אותם בפני האפשרות להורדה למחשב ובפני משתמשים שלא רכשו מנוי.

בחלק מתוכניות הלימוד מתארחים מומחים שחולקים ומשתפים מעולם הידע שלהם. מדובר בקניין רוחני שנאסף לתועלת הלקוחות. בהרשמתך לתוכניות לימוד אלה הנך מאשר למומחים הללו לשלוח אליך מעת לעת עדכונים ופרסומים במייל באמצעות מערכות דיוור מורשות שמאפשרות לך להסיר מהן את כתובתך בלחיצת כפתור.

 

מדיניות תשלומים, ביטולים, הקפאות, והחזרים

ההצטרפות לתוכניות הלימוד בתשלום נערכת באופן אוטומטי לאחר סליקת כרטיס האשראי באינטרנט באחת משתי דרכים:

א. רכישת גישה לתמיד.

ב . הוראת קבע חודשית מתחדשת.

עם השלמת תהליך הרכישה המערכת שולחת לתיבת המייל של הלקוח:

ג. מייל עם חשבונית דיגיטאלית

ד. מייל עם הודעה על שם מישתמש וסיסמא (גישה בלעדית ואפשרות עצמאית לקביעת שם משתמש וסיסמא חדשים באמצעות כתובת המייל שהוזנה במערכת בעת ההרשמה).

ה. מייל עם הסבר על השימוש במערכת

הבונוסים המצורפים ותנאי התשלום למנויים חדשים משתנים מעת לעת.

ו. במקרה של הוראת קבע, תנאי התשלום נשארים תקפים כל עוד נשמר רצף תשלומים עקבי.

ז. בונוסים שלא נוצלו במועד עשויים להשתנות ולהיות מוחלפים באחרים לפי העניין, ואפילו להתבטל במקרים מסוימים.

מדיניות אחריות על שביעות רצון:

ח. בחלק מהתוכניות קיימת מדיניות אחריות על שביעות רצון ( רק בקורסי לייב של מפות שבלב והכשרת מלוות דרך)- ניתן לבטל עד כ-14 יום לאחר תשלום המקדמה. לאחר מכן המקדמה לא תוחזר, אך ניתן יהיה להשתמש בה עבור כל טובין אחר באתר.

במהלך הקורס עצמו לא ניתן לבטל השתתפות ולדרוש החזרת הכספים , אך ניתן לעזוב את הקורס ולהמיר את היתרה בקורסים אחרים באתר.

ט.שביעות רצון על סדנאות לייב חד פעמיות- לא ניתן לבטל תשלום אך ניתן לקבל במקום אפשרות להשתמש בכסף ששולם עבור כל קורס אחר באתר. נא לפנות במייל עם בקשה raefetlink@gmail.com

מדיניות הפסקת הוראת קבע:

י. כדי להפסיק את הוראת הקבע יש ליידע אותנו לפחות 11 ימי עבודה לפני מועד החיוב החודשי. במידה ולא התקבלה הודעה במועד הנקוב, המערכת תיגבה באופן אוטומטי תשלום חודשי נוסף שלא יוחזר ללקוח.

לא יינתן החזר כספי עבור מנוי שלא נעשה בו שימוש.

קורסים מקוונים

אין החזר או אפשרות ביטול על מוצרי מידע מקוונים. לפי חוק טובין הניתנים להעתקה, שיעתוק או שכפול.

הגבלת גיל

הרכישה באתר מותרת מגיל 18 +.

כתובת בעלי האתר

הנרקיס 37, עמיקם

Terms of Use

Website Terms of Use and Privacy Policy

Visualjournal.co.il

 

The use of the Site and its content is subject to the specified Terms and Conditions. Please read them carefully before using the Site. Using the Site indicates that you accept all Terms and Conditions.

 

The materials provided on this Site do not replace counselling or guidance and do not serve as substitute for personal custom counselling that takes into consideration the specific needs and data of the user. The materials provided on this Site are provided “as is” and do not replace counselling. You should not act upon it for performing professional and/or business activity without initially receiving custom counselling from professionals.

The user assumes full and complete responsibility for using the information published on this Site. The Site does not guarantee the accuracy of the details and data it contains, nor their completeness or adequacy to user needs and data.

The Site operators, companies, shareholders, their representatives, employees and position holders do not assume liability for any damages, loss or harm caused, directly or indirectly, as a result of use of this Site, the materials provided on the Site, omission, incomplete, inaccurate or wrong information.

The information on this Site servers does not serve as recommendation for taking or avoiding any action. You assume all responsibility and should consult before taking any action. Furthermore, you are strictly prohibited from publishing any part or output of the materials on this Site, whether printed as text, sketch or report and whether provided in a digital sound, image or video format.

Site operators do not undertake to update the materials on this Site and can implement immediate or ongoing changes in their sole discretion.

The details, information and/or data provided on this Site were received, partially, from a third party – operators, businesses and commercial businesses as well as other sites and specialists and therefore, this Site does not assume responsibility for the accuracy, credibility, completeness and/or correctness of such materials.

The Site may at times provide links to other websites. These websites are not controlled by this Site operators and this Site operators are not responsible for any content, details and data contained on any such website. The links should not be, in any way, construed as recommendation, affirmation or preference of the content, information and/or services contained on any such website and this Site does not assume responsibility for the materials provided on such websites nor relying on the information contained in each website.

The Site operators do not assume responsibility for the content or outcome, direct or indirect, that might result from acting upon such content. The user assumes sole and complete responsibility for actions, activity and outcomes.

The Site might allow download of software. If your use of the materials or information from this Site results in the need for servicing, repair or correction of equipment or data due to computer viruses, computer worms, trojan horses etc., you assume all costs thereof. The use of such software requires purchasing/obtaining license from the software owner and presenting it on the Site does not serve as license for use. You must obtain approval and license from software owner(s).

The Site allows visitors to send messages. The senders assume full and complete responsibility for the content of their messages and the Site shall not assume any responsibility thereof. You are hereby warned not to upload and/or send this Site or via it any immoral, illegal, irrelevant or such materials, information or details. The Site management is be entitled, but not committed, in its sole discretion, to block such messages and remove them.

Use of this Site shall be according to these Terms and Conditions and Terms of Use. Without infringing to the generality of the aforesaid, you are prohibited from breaking into the Site and/or making changes and/or lessening and/or adding and/or injure the content on this Site and/or its design and/or the software it uses and/or any other material thereof.

The Site may use software for gathering information on visitors’ activity for analysis and adjustment to specific users’ needs. Furthermore, the Site management is entitled, in its sole discretion, to forward the information to a third party for providing efficient service to the information provider.

Registering and using this Site indicates that you consent to receiving marketing materials sent from time to time, whether or not they are relevant to the materials provided on this Site.

Site management may revise these Terms and Conditions at any time by updating this posting without providing prior notice.

Site management may use the details you provide, and the information collected on your usage patterns, for improving services and/or emailing you.

We use third party advertisement companies to display adds when visiting our Site. Such companies may use the details of your visits to such websites or other websites (but not your name, address, email or phone number), in order to display ads for products and services of your interest.

You hereby consent to the exclusive jurisdiction and venue of courts in Tel Aviv, Israel, in all disputes, issues or interest arising out of or relating to the use of this Site or this agreement.

 

HARASSMENT, JUNK MAIL AND ILLEGAL USE

Site management unequivocally opposes any sort of harassment, junk mail and illegal use of Site means. User and Site management hereby agree that any case of harassment or misuse of the Site will be immediately forwarded to the Site management via the “contact us” page. Furthermore, it is hereby agreed that Site owners and managers will not assume liability for such unlawful use of the Site by any user or third party. The user undertakes to waive any claims, suits or demands towards Site owners and managers for unlawful or harassing use of the Site or through the site by another user and/or third party. Nonetheless, the Site management undertakes, ex gratia, to take all possible measures to avoid such cases.

 

REGISTRATION

Some of the services provided through the system require registration. As part of the registration process you will be requested to provide personal information, such as your name, address, contact details and your email. The information you provide during the registration process will be kept in the system database. You are not obligated by law to provide such information, but without it, these services will remain unavailable to you. Please practice meticulously when providing information and make sure all data is true. During the registration process you might be requested to select a username and a password. Those will be used to log into the system and for identification purposes. Keep your username and password secret, to avoid misuse. Make sure you change your password frequently, and at least every three months. Site management is not obligated, under no circumstances, to provide you with an alternative username and password.

 

USER DECLARATION

I hereby declare I’m fully aware that all services provided on this Site are provided “as is” without any warranties of any kind. I shall have no claim or demand towards Site owners for the nature of services provided on this site. I assume full responsibility for using the Site.

All materials provided on this site, especially the design, information and content, are protected by proprietary rights of Site management, and no person, by no means, is allowed to copy parts of this Site or the Site in its entirety without obtaining prior written and signed approval from the Site manager.

The Site management assumes no liability for any damage, direct or indirect, financial or other, that may occur as a result of using the Site. It is hereby agreed that the user assumes full and sole responsibility for using the Site.

The user explicitly agrees, declares and undertakes to assume full responsibility, including any possible risk, for using the Site. It is hereby clarified, beyond doubt, that Site management is in no way and in any mean liable for loss and/or damage that might occur as a result of relying upon information presented on the Site and/or any other damage.

©The content of this site is protected by copyrights. You are prohibited from copying, distributing or presenting, or delivering a third party any segment of the abovementioned without obtaining prior written approval from Site manager and copyright(s) holder(s).

With any request or question please contact the Site manager at rakefetlink@gmail.com.

visualjournal.co.il is a personal automated learning system that grants subscribers free personal access, as long as their registration is valid.

The Site uses state-of-the-art technology that allows services availability 99% of the time. System malfunctions, if any, will be fixed promptly. Nonetheless, the user is requested to bear in mind that other bodies the Site has no control over are involved in providing services (such as connection speed and internet provider of the subscriber, local setting of the browser or network the subscriber uses to connect to the system, etc.). If your problem persists for a few hours, please contact us via email and we will do our outmost to assist.

The majority of the materials provided on the Site are original and unique. Some are content purchased or published freely online for different uses. None of the abovementioned entitles the subscriber to a refund.

We use secure registration and clearing systems for purchase of subscription to programs on the Site. Site management is not provided with credit card details and does not assume any liability, under any circumstances, for all intents and purposes of credit card details.

The content on this Site are protected by copyrights. Site management holds such rights, as well as sole discretion in the decision to lock content and prevent downloading by non-subscribers.

Some programs host experts that share their knowledge and expertise, all are intellectual property collected to the benefit of the customers. Registering to these programs indicates you grant those experts the right to email you, from time to time, updates and advertisements using secure mailing systems you can unsubscribe from at any time.

 

PAYMENT, CANCELLATION, PUTTING THE SUBSCRIPTION ON HOLD AND REFUNDS

Following the clearing of your credit card, you will automatically join the paid program via one of two ways:

Infinite access
A reoccurring monthly standing order.
Upon completion of the process, the system will email you the following:

Digital invoice
Your temporary username and password (exclusive access with an option to set your own username and password using the email entered into the system during the registration process)
Explanation on how to navigate through the system.
The bonuses and terms of payment for new subscribers change from time to time.

In the event of a standing order, the terms of payment remain valid as long as payments are being deposited on a monthly basis
Unused bonuses may be replaced with others, case based, or even become void.

SATISFACTION POLICY

Some paid programs provide satisfaction liability. These programs become available upon completion of payment using the username and password sent via email
These programs allow you to cancel the deal within the stated timeframe via an email to info@groupolgia.com. Upon cancellation, the username and password will become void, and you will receive full refund directly to your credit card.

STANDING ORDER CANCELLATION POLICY

If you wish your cancel your standing order, you must provide notice minimum of 11 business days prior to your monthly billing date. In the event no such notice received at the aforesaid time, the system will automatically collect one additional monthly payment that cannot be reimbursed.

Unused subscriptions are non-refundable.

 

ONLINE COURSES

Based on the Goods Copy, Reproduction or Duplication Law, online information products are nonrefundable and cannot be cancelled.

 

AGE LIMIT

Programs are available for people 18 years old and older.

 

SITE OWNER ADDRESS

37 Hanarkis St., Amikam

פתיחת צ'אט
1
צריכה עזרה?
היי. איך נוכל לעזור לך?
דילוג לתוכן